35 Br Sperre Foto Peder Otto Dybvik

VI SØKER MEKANIKER

Til drift og vedlikehald av:

  • Eitt av verdas største mottaksanlegg for pelagisk fisk til konsum
  • Frysemaskiner for innfrysing og lagring av store mengder norsk sjømat
  • Utstyr for produksjon av klippfisk på 3 fabrikkar i Ålesundsområdet

SØKER VI MEKANIKER

Vi ser etter ein kreativ og teknisk interessert mekanikar. Du skal helst har fagbrev frå automasjonsfag, mekaniske fag eller kjøletekniske fag, men også andre med erfaring frå arbeid i fiskeindustrien kan søkje.

Du må vere strukturert, ryddig og sjølvstendig, og ha ei grunnleggjande positiv innstilling. Du må og vere god til å arbeide saman med kollegar i bedrifta.

ARBEIDSOPPGÅVER

Dagleg drift og vedlikehald av produksjonsutstyr. Vi har eit stort tal med motorstyringar, ventilar, PLS-system og luftstyringar, som vil vere interessant for den rette medarbeidaren.

Du skal arbeide med feilsøking og reparasjon av teknisk utstyr, delta i planlegging og utføring av prosjekt, og arbeide med forbetringar og planmessig vedlikehald. Vidare skal du bidra til at bedrifta sine interne og eksterne krav til kvalitet blir etterlevd.

Vi forutset at du har god forståing for HMS, og at du set sikkerheit i arbeidet for deg og kollegaer høgt.

Vi kan tilby arbeid i eit selskap som er opptatt av å ha moderne utstyr, stadig ser etter nye moglegheiter for utvikling, og er opptatt av berekraft og miljø. Arbeidet her, saman med oss, vil gi deg fagleg utfordring, dyktige kollegaer og konkurransedyktige vilkår.

For nærare opplysningar kan du ta kontakt med teknisk leiar, Vidar Flem, mob 918 51 286, vidar@sperrefish.com , eller dagleg leiar Inger-Marie Sperre, mob 924 03 932, inger@sperrefish.com.

Brødrene Sperre AS er ein av landets største produsentar og eksportørar av sjømat. Vi produserer og sel klippfisk, pelagisk fisk og frosen kvitfisk til marknader over heile verda. Vi er stolte av å kunne sysselsette 150 årsverk i tilknyting til våre tre produksjonsanlegg i Ålesund kommune. Vi eksporterer og store delar av produksjonen frå dei andre selskapa i Sperrefish- konsernet; Vikomar AS, Hopen Fisk AS og Sevrin Tranvåg AS. Vår visjon er å vere førstevalet i hele verdikjeda, frå fisken svøm i havet til den ligg på tallerkenen.

ENGLISH TEXT BELOW

For operation and maintenance of:

  • One of the world's largest pelagic processing facilities
  • Equipment for freezing and storing of large quantities of Norwegian seafood
  • Equipment for salted and dried fish (bacalhau) production at three production facilities in the Aalesund region.

WE ARE HIRING A MECHANIC

We are looking for a creative and technical interested mechanic. Preferably, you have a certificate of apprenticeship from either automation, mechanical, or freezing and cooling disciplines. Lack of theoretical background may be compensated by previous work experience. We encourage all relevant people to apply for this position.

It is important that you are structured, able to work independently, and tidy, and that you have a positive attitude. You must also be able to work well and effectively together with your colleagues.

WORK TASKS

Daily operation and maintenance of production equipment in three different production facilities. We have a large number of motor controls, valves, PLC- and air control systems that will appeal to the right applicant.

Other work tasks will be troubleshooting and repair of technical equipment, participating in the planning and execution of projects, conducting scheduled maintenance, and identifying areas for improvements. You will also be responsible for securing that our company meets its internal and external requirements with regard to quality.

You must have a thorough understanding of the importance of HSE, and value the safety of your colleagues and yourself during work.

We can offer work in a company with modern production equipment and machinery, that continuously looks for improvements and developments, and cares for the environment and sustainability.

For more information, please contact our technical manager Vidar Flem (phone +47 918 51 286, email vidar@sperrefish.com), or our managing director Inger-Marie Sperre (phone +47 924 03 932, email inger@sperrefish.com).

Brødrene Sperre AS is one of the largest producers and exporters of wild-caught seafood in Norway. We sell dried and salted fish, pelagic fish, and frozen whitefish to markets all over the world and are proud to employ 150 people at our three production facilities in the Aalesund region. We also export large parts of the production from other companies in the Sperrefish group; Vikomar AS, Sevrin Tranvåg AS, and Hopen Fisk AS. Our vision is to be the first choice throughout the entire value chain on the fish’s journey from the ocean to the plate.

MORE NEWS

Continue reading "Video: our new pelagic factory"
A42a2aa6c7440291c38ba9adc5892a56

VIDEO: OUR NEW PELAGIC FACTORY

After this week, more than 15 000 tonnes of mackerel have been produced at our new pelagic processing facility at Sperre. To celebrate this milestone, we want to show you a video…